1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb zawierania z klientem umów na odległość w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (umowy na odległość z pośrednictwem sklepu internetowego), oraz prawa i obowiązki stron transakcji, w szczególności w zakresie składania i realizacji zamówień, reklamacji oraz zwrotów nabytych produktów, jak również inne obowiązki sklepu internetowego.

2. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów jak i przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, za wyjątkiem punktów dotyczących prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, zasad przetwarzania danych osobowych oraz z zastrzeżeniem punktu zawierającego postanowienia dotyczące przedsiębiorców.

3. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem www.perfect-chemia.pl, jest spółka Perfect Future Sp. Z O.O. z siedzibą w Tarnowskich Górach, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000884730, NIP 6452568498.

4. Wszystkie produkty oferowane do sprzedaży przez Sklep za pośrednictwem sieci Internet wraz z ich cenami dostępne są na stronie internetowej www.perfect-chemia.pl

5. Niniejszy regulamin jest nieodpłatnie dostępny dla każdego na stronie www.perfect-chemia.pl w zakładce regulamin. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z jego treścią. 

2. Usługi elektroniczne w Sklepie

1. W Sklepie dostępne są usługi elektroniczne wykonywane bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne. Usługami tymi są: usługa formularz rejestracji (interaktywny formularz umożliwiający założenie konta w Sklepie), usługa prowadzenia konta klienta, usługa formularz zamówienia (interaktywny formularz umożliwiający klientom złożenie zamówienia).

2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep:
- komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
- dostęp do poczty elektronicznej,
- przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome
- zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli,

3. Klient może zgłaszać reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z usług elektronicznych opisanych w punkcie 2.1 niniejszego regulaminu. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Skośna 15, Tarnowskie Góry 42-600, Polska lub na adres poczty elektronicznej: sklep@perfect-chemia.pl. Reklamacja powinna zawierać:
- imię i nazwisko / firmę oraz adres do korespondencji zgłaszającego,
- rodzaj i opis zaistniałego problemu wraz z datą jego wystąpienia. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej zgłoszonej reklamacji w terminie do 30 dni. W przypadku, gdy zgłoszenie nie będzie możliwe do rozpatrzenia w zakreślonym terminie, Sklep zobowiązuje się do poinformowania w tym fakcie klienta oraz wskazania przewidywanej daty rozpatrzenia reklamacji. W przypadku braków w reklamacji Sklep wezwie klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania przez klienta. W przypadku jej nieuzupełnienia w zakreślonym terminie, reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.

4. Sklep zapewnia klientom dostęp do aktualnej informacji o:
- szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
- funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Sklep do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się klient.

3. Składanie zamówień/warunki zawierania umów sprzedaży

1. Klient może złożyć zamówienie za pośrednictwem strony www.perfect-chemia.pl przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

2. Przez złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej należy rozumieć dodanie do koszyka produktu z widocznej na stronie oferty Sklepu, wybraniu i potwierdzeniu formy płatności oraz kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę”. W trakcie procesu składania zamówienia klient akceptuje treść niniejszego regulaminu. W wypadku wątpliwości odnośnie treści otrzymanego zamówienia, bądź zamówień składnych przez klienta po raz pierwszy, Sklep zastrzega sobie prawo do dodatkowego potwierdzenia treści zamówienia telefonicznie. Zamówienie nie będzie realizowane do czasu potwierdzenia jego złożenia i wyjaśnienia powstałych wątpliwości.

3. Po złożeniu zamówienia klient dostaje na wskazany w formularzu zamówienia adres e-mail informację o przyjęciu zamówienia do realizacji (z uwzględnieniem w szczególności: zestawienia zamówionych produktów, adresu dostawy, wartości zamówienia, formy płatności, sposobu wysyłki/odbioru).

4. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej właściciela oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnie ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5. Do zamówienia oprócz kosztów produktu należy doliczyć koszty przesyłki oraz koszty dokonania płatności. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (obejmująca koszty przesyłki oraz koszty dokonania płatności) przedstawiana jest na stronie po złożeniu i dokonaniu przez klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności, przed wyborem opcji „Kupuję i płacę” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez klienta.

6. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

7. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

4. Sposoby i terminy płatności za produkt

1. Klient ma możliwość wyboru następujących opcji płatności:
- Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki ("Pobranie").
- Płatność przelewem na rachunek bankowy Sklepu ("Przedpłata na konto (Pro forma)") na podstawie przesłanej drogą elektroniczną faktury pro forma.

5. Realizacja zamówienia i dostawa

1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w następnym dniu roboczym po złożeniu zamówienia lub zaksięgowaniu wpłaty w zależności od wyboru opcji płatności. Poprzez zrealizowane zamówienie należy rozumieć dostarczenie produktów na wskazany przez klienta w zamówieniu adres dostawy.

2. Sklep zastrzega sobie 3 dni robocze na dostarczenie zamówienia do klienta, liczonych od dnia zaksięgowania płatności.

3. Zamówienia wysyłane są odpłatnie za pośrednictwem firmy kurierskiej na terenie Polski. Zamówienia zagraniczne mogą być realizowane za pomocą innych firm kurierskich. Ich cena może się znacznie różnić od ceny wysyłek krajowych.

4. W przypadku złożenia przez klienta zamówienia, które miałoby zostać dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, klient powinien przed złożeniem zamówienia skontaktować się mailowo, na adres: sklep@perfect-chemia.pl, w celu indywidualnego ustalenia warunków realizacji takiego zamówienia, w tym w szczególności kosztów dostawy produktów objętych takim zamówieniem.

5. Sklep nie wysyła za granicę przesyłek za pobraniem (płatnych gotówką przy odbiorze).

6. Czas dostawy zamówienia poza granicę RP może się znacznie różnić od czasu ustalonego dla przesyłek krajowych.

7. Jeżeli przy odbiorze przesyłki przez klienta okaże się, że jest ona uszkodzona, taśma jest naruszona lub nosi ślady otwierania, naruszenia zawartości, klient w obecności doręczyciela winien sporządzić protokół szkody opisując stwierdzone widoczne uszkodzenia oraz jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki.

6. Prawo odstąpienia od umowy 

1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu produktu, w terminie 14 dni od dnia odebrania produktu. Konsument może odstąpić od umowy w terminie o którym mowa w zdaniu poprzednim poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania wskazanego powyżej terminu wystarczy wysłanie przez konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

2. W przypadku skorzystania przez klienta z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy powinien on odesłać produkt na wskazany poniżej adres Sklepu. Do przesyłki należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz wskazać numer rachunku bankowego, na który Sklep ma dokonać zwrotu należności.

3. Zwrot produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym klient odstąpił od umowy na adres: sklep@perfect-chemia.pl

4. W razie odstąpienia od umowy w sposób i na zasadach wskazanych powyżej umowa uważana jest za niezawartą, a konsument zwolniony jest od wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

5. Zwrot należności nastąpi do 14 dni od momentu dostarczenia zwracanego towaru i zweryfikowaniu jego stanu przez X.

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

7. Wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawarty jest w załączniku numer 2 do Ustawy o prawach konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
- w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
- w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
- w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 

7. Reklamacje konsumentów

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sklepu względem klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym ( art. 556-576 Kodeksu Cywilnego

2. Sklep obowiązany jest dostarczyć klientowi produkt bez wad.

3. Reklamacja może zostać złożona przez klienta:
- pisemnie na adres: Skośna 15, Tarnowskie Góry 42-600
- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej sklep@perfect-chemia.pl

4. Zaleca się podanie przez klienta w opisie reklamacji:
- informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
- żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz
- danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep.

5. Sklep ustosunkuje się do reklamacji klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sklepu w powyższym terminie oznacza, że Sklep uznał reklamację za uzasadnioną.

6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sklepu dostarczyć produkt wadliwy na adres: Skośna 15, Tarnowskie Góry 42-600. Jeżeli ze względu na rodzaj produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie produktu przez klienta byłoby nadmiernie utrudnione, klient obowiązany jest udostępnić produkt do dyspozycji Sklepu w miejscu, w którym produkt się znajduje.

8. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1. Niniejszy punkt regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie klientów nie będących konsumentami.

2. W wypadku klientów nie będących konsumentami Sklep ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

3. Z chwilą wydania przez Sklep produktu przewoźnikowi przechodzą na klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. Sklep w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

4. W razie przesłania produktu do klienta za pośrednictwem przewoźnika klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za produkt wobec klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

6. Odpowiedzialność Sklepu w stosunku do klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży. Sklep ponosi odpowiedzialność w stosunku do klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do klienta nie będącego konsumentem.

7. W wypadku klientów nie będących konsumentami, Sklep udostępnia również możliwość zapłaty poprzez płatności odroczone na podstawie wystawionej przez Sklep faktury VAT – dostępne wyłącznie dla stałych klientów, po uprzedniej zgodzie Sklepu.

8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sklepem, a klientem niebędącym konsumentem zostają poddane do rozstrzygnięcia sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.

9. Zasady przetwarzania danych osobowych klientów nie będących osobami prawnymi.

1. Dane osobowe podane przez klienta nie będącego osobą prawną przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży zawieranej w oparciu o treść niniejszego regulaminu. Podanie danych osobowych wymaganych w procesie zakupu (imię nazwisko, adres, numer telefonu, adres e –mail) jest dobrowolne ale konieczne do realizacji umowy. Dane te mogą również być przetwarzane w związku z obowiązkiem prawnym lub prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sklep (np. rozpatrywanie reklamacji i żądań, marketing bezpośredni, dochodzenie roszczeń).

2. Klient może dodatkowo udzielić zgody na przetwarzanie jego danych w celach innych niż wskazany w ust. 1 powyżej, w szczególności w celu:
a) założenie konta użytkownika i administrowanie nim,
b) udziału w konkursach i akcjach promocyjnych,
c) marketingowym, w tym profilowania w celach marketingowych i analitycznych.

3. Każdorazowo zgoda taka udzielana będzie w celu i w zakresie opisanym w treści indywidualnego oświadczenia zaznaczanego przez klienta. Podanie danych osobowych i udzielenie zgód jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do prawidłowej realizacji usług na które wyrażono zgodę.

4. Administratorem danych osobowych jest: Perfect Future Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowskich Górach, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000884730. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Sklep oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się na adres e- mail: sklep@perfect-chemia.pl , lub pisemnie na wyżej podany adres Sklepu z dopiskiem „dane osobowe”.

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych o których mowa w ust. 1 i 2 wyżej jest odpowiednio:
- udzielona zgoda, w przypadku udzielania zgody o której mowa w ust. 2,
- konieczność przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy, lub obowiązku prawnego lub też zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem o których mowa w ust. 1

6. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązków ewidencyjnych oraz rachunkowych i podatkowych. Tam gdzie przetwarzane są dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Sklepu, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celu, jeśli klient zgłosi sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Jeśli dane osobowe są przetwarzane w oparciu o zgodę klienta, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

7. Klient ma prawo cofnięcia zgody w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Klient ma prawo żądania od Sklepu dostępu do jego danych osobowych (przy czym każdy klient po założeniu konta użytkownika na stronie sklepu ma możliwość dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i zmiany poprzez formularz w „np.-Profilu użytkownika”), oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub żądania ograniczenia przetwarzania. Nadto klient ma prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych osobowych. Uprawienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez Sklep.

8. Dane osobowe klienta mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane na polecenie Sklepu, m.in. świadczącym usługi informatyczne, kurierskie, przetwarzania płatności, windykacji, doręczania korespondencji pocztowej, usługi prawne i inne wyspecjalizowane usługi. Takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy ze Sklepem i zgodnie z jego poleceniami.

9. Działania klienta skutkujące utratą przez Sklep prawa do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1 mogą uniemożliwić realizację umowy sprzedaży.

10. Podczas odwiedzin klienta na stronie internetowej Sklepu zbierane są w sposób zautomatyzowany dane takie jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą zostać użyte do analizy zachowań użytkowników strony internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach lub do personalizacji zawartości stron internetowych. W każdym wypadku przed dokonaniem profilowania na podstawie którego podejmowane będą decyzje:
- wywołujące wobec klienta skutki prawne,
- wpływające na niego w podobny istotny sposób Klient zostanie poproszony o wyrażenie zgody na powyższe. Przedmiotowa zgoda może zostać w każdym czasie wycofana. W każdym przypadku klient ma możliwość wyrazić sprzeciw wobec profilowania po to by nie być nim objęty.

11. Dane osobowe, które są w dyspozycji Sklepu są przetwarzane i zabezpieczane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi ochronę danych osobowych osób fizycznych, w tym:
- rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 206/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
- ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

10. Postanowienia końcowe 

1. Klient będący konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich)rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
• http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
• http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
• http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez x w Sklepie są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U.Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

3. W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmiany do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 06.08.2020 r.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

_______________________

_______________________

_______________________

- Ja ___________ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:____________________

- Data zawarcia umowy___________/odbioru__________

- Imię i nazwisko konsumenta______________________ 

- Adres konsumenta____________________________

Poniżej wskazuję numer rachunku bankowego do dokonania zwrotu wpłaconych przeze mnie

należności:__________________________________________

______________________
Data i podpis konsumenta